Kontakty

Automark s.r.o.
Košická cesta 1935
97901 Rimavská Sobota
tel: 0907537977
info@automark.sk

Najpredávanejšie

Bavlnené autotričká na ochranu sedadiel

Cena pre Vás 19,99 €
skladom

Máme presné miery pre všetky modely áut - nemusíte vyhľadávať podľa modelu auta - zadáte len názov auta a rok výroby. Detail produktu nájdete po kliknutí na obrázok

Cena pre Vás 29,99 €
skladom

Bavlnené autotričká na ochranu sedadiel

Cena pre Vás 19,99 €
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

FORMULÁR PRE VÝPOČET CENY

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky firmy MIZA SHOP s.r.o.

upravujúce vzťahy firmy MIZA SHOP s.r.o. (predávajúceho) a kupujúceho

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej náležitosti

a, za kúpnu zmluvu sa považuje záväzný objednávkový formulár (ďalej len „objednávka“) vyplnený kupujúcim v internetovom obchode www.automark.sk so súčinnosťou kupujúceho a na základe informácií od kupujúceho. Predmetom objednávky sú autodoplnky. Kupujúci udáva fakty a údaje o svojom vozidle na základe otázok predajcu. Kupujúci je povinný skontrolovať vyplnenú objednávku a elektronickým odoslaním potvrdí pravdivosť udaných faktov a údajov. Kupujúci obdrží e-mailom potvrdenie objednávky. Pri objednávke cez internetový obchod www.automark.sk sa za kúpnu zmluvu považuje vyplnený a elektronicky odoslaný objednávkový formulár. Pri objednávke cez internetový obchod www.automark.sk sa finančná záloha nevyžaduje.

b, Pri objednávke prostredníctvom internetového obchodu www.automark.sk je možné upraviť resp. zmeniť fakty a údaje do 09:00h nasledujúceho kalendárneho dňa na telefónnej linke, ktorej číslo je uvedené na internetovej stránke www.automark.s

c, predávajúci poskytuje kupujúcemu informácie o názve spoločnosti, sídle, IČO, IČ DPH:

 Názov spoločnosti: MIZA SHOP s.r.o., sídlo: Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota,

IČO: 51170752

DIČ: 2120633361

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj , Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 , tel. č.: 048/412 49 69

d, Ukážky výrobkov v internetovom obchode www.automark.sk slúžia ako pomôcka pri výbere výrobku, nemusia sa absolútne zhodovať s reálnou farebnosťou z dovodu odlišného nastavenia parametrov na elektronickom zariadení kupujúceho. Predávajúci na základe výberu kupujúceho dodá výrobok. Kupujúci nesie zodpovednosť za výber výrobku. Pokiaľ si kupujúci zvolí nevhodný výrobok pre svoju potrebu, prípadne predávajúcemu pri objednávke zamlčí podstatné fakty a údaje ako napr. športové sedadlá, sedadlá z iného vozidla, špeciálna úprava a výbava sedadiel, vozidlo importované z iného trhu atď., predávajúci nenesie zodpovednosť za nevhodnú voľbu. Kupujúci pri výbere výrobku berie ohľad na účel a použitie výrobku, jeho predpokladanú životnosť podľa druhu záťaže na výrobok, prostredie, v akom sa výrobok používa, možnosti a vlastnosti materiálov. Predávajúci ponúka jednotlivé výrobky, ktorých farebné odtiene a vzory sa v istých prípadoch možu prípustne líšiť od vystavených ukážok a vzoriek, jedná sa najmä o odlišné vnímanie vzoru materiálu pod umelým a prirodzeným svetlom. Predávajúci si vyhradzuje na základe dohody právo ponúknuť kupujúcemu alternatívny výrobok.

e, predávajúci má právo odmietnuť plnenie objednávky bez uvedenia dôvodu.

f, predávajúci neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej strane a bude dbať o ochranu osobných údajov. .

 

2. Dodanie výrobku a platba

a, predávajúci dodá hotový výrobok kupujúcemu v lehote maximálne tridsať pracovných dní od objednania výrobku. Predávajúci buda dbať o to, aby objednaný výrobok bol v čo najkratšej lehote dodaný kupujúcemu. 

b, pri doručení hotového výrobku dobierkou sa hotový výrobok doručí kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Náklady na doručenie hotového výrobku dobierkou tj. poštovné a balné (maximálne 19 EUR podľa váhy výrobku) znáša kupujúc

 

3. Montáž výrobku

predávajúci neponúka službu montáže výrobkov, a to z dôvodu, že dané typy výrobkov nevyžadujú odbornú montáž. Kupujúci može o montáž v prípade osobnej potreby požiadať aj tretiu stranu, pričom predávajúci nenesie zodpovednosť za náklady s tým spojené.

4. Záruka a reklamačné podmienky

a, predávajúci poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov odo dňa predaja, pričom predávajúci neručí za vady spôsobené nevhodnou montážou, opotrebovaním materiálu, nedodržaním účelu použitia výrobku. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný závadu odstrániť, alebo vymeniť výrobok alebo jeho časť za nový.

b, kupujúci má právo reklamovať tovar zakúpený od predávajúceho. Pre príjem reklamácií podaných poštou platí adresa sídla spoločnosti: MIZA SHOP s.r.o., Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota. Pri reklamovaní výrobku poštou je kupujúci povinný telefonicky oznámiť tento spôsob reklamácie predávajúcemu na zákaznícku linku. Reklamovaný výrobok posudzuje predávajúci v sídle spoločnosti.

c, kupujúci sa pri reklamácii musí preukázať platným dokladom o kúpe. Nie je nutné reklamovať výrobok ako celok, je možné reklamovať aj jeho časť. Náklady spojené s reklamovaním výrobku, a to doprava výrobku od kupujúceho do sídla spoločnosti MIZA SHOP s.r.o. znáša kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady spojené s dopravou výrobku zo sídla spoločnosti na dodaciu adresu kupujúceho predávajúci.

d, uplatnenie reklamácie nie je možné v nasledovných prípadoch_

- po uplynutí záručnej doby

- pri nadmernom zaťažení, používaní a znečisťovaní výrobku

- pri nevhodnej voľbe typu výrobku

- pri neochote oboznámiť predávajúceho s dôvodom reklamácie

 e, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (zákon 102/2014 o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku): máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, pri uplatnení tohto práva nás informujte jednoznačným vyhlásením (poštou,faxom,mailom) na sídlo spoločnosti, po odstúpení Vám vrátime kúpnu cenu tovaru a zaplatíme dopravu tovaru k Vám, kúpna cena bude vrátená do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy, platba za tovar vrátená aź po doručení tovaru na sídlo spoločnosti (alebo preukázať odoslanie), náklady na doručenie tovaru do spoločnosti znáša kupujúci.

5. Doležité informácie

a, zákaznícka linka: 0948 503 991 (v pracovné dni od 7:00 do 13:00)

b, adresa internetového obchodu: www.automark.sk

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

- Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

OSOBNÉ ÚDAJE

- Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 3. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

Obchodné podmienky platné od 10.9.2020

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, a že s týmito súhlasí.

 

NGZmN2Nj